Καλλιτεχνικά

Μάσκες

Καθηγήτρια :Ευσταθία Αγγελή
Φωτογράφιση και ψηφιακή επεξεργασία : Ανδρέας Ρηγάτος